DLIT PLC

การพัฒนาวิชาชีพครู (DLIT PLC : Professional Learning Community)

___โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม โดยครูแกนนำ DLIT และคณะทำงาน DLIT ของโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ได้ขยายผลการดำเนินงาน DLIT ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559