DLIT Classroom

การถ่ายทอดการจัดการเรียนรู้หัวข้อเรื่องที่ยาก จากครูผู้สอนของโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียน เสมือนเรียนซ้ำกับครูผู้สอนอีกครั้ง